تمیزکاری ظروف

تميزكاري ظروف يكي از خدمات تخصصي مورد نياز در صنايع نفت مي باشد كه اين شركت در حال آماده سازي تجهيزات جهت شركت در فعاليتهاي اين بخش مي باشد. تخليه ضايعات نفتي از مخازن، شستشوي شيميايي مسيرها، بازگشايي مسيرهاي مسدود شده،… از اهم موارد قابل پيگيري در اين بخش مي باشد. تهيه دستورالعملهاي مربوطه جهت استفاده از روشهاي Mechanical Cleaning و Chemical Cleaning در حال آماده سازي مي باشد و اين شركت آمادگي حضور در فعاليتهاي مربوطه را دارد.تميزكاري ظروف يكي از خدمات تخصصي مورد نياز در صنايع نفت مي باشد كه اين شركت در حال آماده سازي تجهيزات جهت شركت در فعاليتهاي اين بخش مي باشد. تخليه ضايعات نفتي از مخازن، شستشوي شيميايي مسيرها، بازگشايي مسيرهاي مسدود شده،… از اهم موارد قابل پيگيري در اين بخش مي باشد. تهيه دستورالعملهاي مربوطه جهت استفاده از روشهاي Mechanical Cleaning و Chemical Cleaning در حال آماده سازي مي باشد و اين شركت آمادگي حضور در فعاليتهاي مربوطه را دارد.

فهرست