بازیابی فلزات گرانبها از کاتالیست های مستعمل از جمله فعالیت های تخصصی در زمره فعالیت های شرکت فناوری ژاواندیش پویا می باشد.

فهرست