این شرکت آمادگی انجام عملیات Purging و Rapid Cool Down راکتورها با استفاده از ازت مایع را دارد

فهرست