این شرکت آمادگی انجام عملیات Pipe Freezing با استفاده از ازت مایع را دارد.

فهرست