[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]

بارگیری کاتالیست در تیوبهای کوره های ریفرمر (REFORMER TUBE)

در صنعت نفت کوره های ریفرمر به منظور تولید هیدروژن از متان یا هیدروکربنهای دیگر استفاده می شود. طراحی کوره های ریفرمر بسته به Licensor واحد مربوطه مختلف می باشد لذا نحوه تخلیه کاتالیست از تیوبها و شرایط عملیاتی کوره های ریفرمر با یکدیگر اندکی تفاوت دارد. در خصوص بارگیری کاتالیست در درون تیوبهای این کوره ها، دو روش Dense & Sock Loading استفاده می شود. از سالهای قبل ساخت دستگاه Dense Loading جهت بارگیری کاتالیست در تیوبهای کوره ریفرمر در صنایع مختلف انجام شده است و با کپی برداردی از نمونه های خارجی، دستگاه مورد نیاز ساخته و بکارگرفته شده است لیکن این شرکت اطلاعات فنی مربوط به دستگاههای مورد نظر را جمع آوری و با اطلاعات جامع نسبت به ساخت دستگاههای مورد نظر اقدام نموده است.

روش CATNET تحت لیسانس آلمان یکی از روش های متداول و ارزان در عملیات بارگیری کاتالیست تیوب های ریفرمر می باشد که امکان انجام آن توسط شرکت فناوری ژاواندیش پویا وجود دارد.

همچنین بازرسی جداره داخلی تیوب ها با استفاده از روش VIDEO INSPECTION و اندازه گیری تیوب های خالی و پر با استفاده از دستگاه DP METER در این مجموعه مقدور و عملیاتی می باشد.

فهرست