بارگیری کاتالیست در راکتورهای Down Flow

در صنعت نفت راکتورهای Down Flow به راکتورهای گفته می شود که سیال از بالای راکتور وارد شده و پس از عبور از روی کاتالیست از پایین راکتور خارج می شود. مهمترین راکتورهای مورد استفاده درصنعت نفت که از نوع Down Flow می باشند عبارتند از: راکتورهای تصفیه هیدروژنی، راکتورهای واحدهای هیدروکراکر(آیزوماکس)، راکتورهای کلرزدا و سولفورزدا، راکتورهای تبدیل در دمای پایین و بالا(LTSC/HTSC)، راکتورهای واحدهای ایزومریزاسیون،….
مشخصات شیمیایی و فیزیکی کاتالیست بکاررفته در این راکتورها با توجه به فرایند مورد استفاده متفاوت بوده و همچنین طراحی راکتورهای آن از نظر سیستم داخلی نیز متفاوت می باشد. دستگاه مورد استفاده جهت بارگیری این دسته از راکتورها با توجه به ساختمان داخلی راکتور و همچنین مشخصات فیزیکی و شیمیایی کاتالیست طراحی و ساخته می شود که شرکت فناوری ژاواندیش پویا تنها دارنده دانش فنی ساخت دستگاه بارگیری کاتالیست می باشد.

فهرست